ආවේගය හා ගම්‍යතාව-Part-01

ආවේගී බලය,ආවේගය,ගම්‍යතාව,ගම්‍යතා සංස්ථිති නියමය,ගම්‍යතා වෙනස සහ ආවේගය අතර සම්බන්ධය පිළිබඳව අධ්‍යයනය සිදු කරන අතර වස්තු දෙකක ගැටුම,පිපිරුම,තුවක්කුවකින් උණ්ඩයක් නිකුත්වීම ආදිය ඇතුලත්වන ගැටළු විසඳීම සිදු කෙරේ.

4.1/5


  • 7 Videos (03:11 Hours)
  • Purchase valid for 30 days