බර දඬු රාමු සැකිලි-(Frameworks of Heavy Rods)-New

බර දඬු රාමු සැකිලි(සන්ධි කල දඬු) පාඩමට අදාල සියලු සිද්ශාන්ත උගන්වා, ගැටළු විශාල ප්‍රමාණයක් විසඳීම සිදු කෙරේ. මේ තුලින් ඕනෑම විභාග ගැටළුවක් තනිවම විසඳීමේ හැකියාව ඔබට ලැබෙනු ඇත.

4.8/5


  • 33 Videos (23:00 Hours)
  • Purchase valid for 30 days

LKR 2000

Powered by appliedmaths.lk. All rights reserved 2023.