සුමට දෘඪ වස්තුවල සමතුලිතතාව-දෙවන කොටස(ගැටළු විසඳීම)-New

සුමට දෘඪ වස්තුවල සමතුලිතතාව පාඩමෙහි ගැටළු විසඳීම සිදු කෙරේ. උසස් පෙළ පසුගිය විභාග ගැටළු තනිව විසඳීම සඳහා මෙම පාඨමාලාව තුලින් මහත් රුකුලක් ලැබෙනු ඇත.ඉදිරි පාඩම් රැසකටද මෙම පාඩමේ දැනුම අත්‍යාවශ්‍ය වේ.

4.8/5


  • 6 Videos (16:00 Hours)
  • Purchase valid for 30 days

LKR 2500

Powered by appliedmaths.lk. All rights reserved 2023.