නිව්ටන්ගේ චලිත නියම-New

නිවුටන්ගේ චලිත නියම පාඩමට අදාළ සිද්ධාන්ත අධ්‍යයනය කර, සුමට කප්පි පද්ධති සම්බන්ධ ගැටළු සහ සුමට කුඤ්ඤ සම්බන්ධ ගැටළු රාශියක් විසඳීම සිදු කෙරේ.නිව්ටන්ගේ චලිත නියම පාඩම යටතේ ලබාදුන් tute Pack එකෙහි ඇති ගැටළු විසඳීමද සිදු කෙරේ. මෙය පැය 30ක් පමණ දීර්ඝ වූ පාඨමාලාවකි.

4.9/5


  • 31 Videos (23:00 Hours)
  • Purchase valid for 30 days

LKR 3000

33% OFF*

LKR 2000

*Discount applies till 31/07/2022

Powered by appliedmaths.lk. All rights reserved 2022.