ප්‍රක්ෂිප්ත-Projectiles-New

ප්‍රක්ෂිප්ත පාඩමේ සියලු සිද්ධාන්ත උගන්වා ගැටළු රාශියක් විසඳීම සිදු කෙරේ. පසුගිය විභාග ගැටළු තනිව විසඳා ආත්ම විශ්වාසය තහවුරු කර ගැනීමට එය රුකුලක් වනු ඇත.

4.8/5


  • 3 Videos (16:00 Hours)
  • Purchase valid for 30 days

LKR 1500

33% OFF*

LKR 1000

*Discount applies till 31/12/2021

Powered by appliedmaths.lk. All rights reserved 2021.