ආවේගය හා ගම්‍යතාව-Impulse and Momentum-New

ආවේගී බලය,ආවේගය,ගම්‍යතාව,ගම්‍යතා සංස්ථිති නියමය,ගම්‍යතා වෙනස සහ ආවේගය අතර සම්බන්ධය,වස්තු දෙකක ගැටුම,පිපිරුම,තුවක්කුවකින් උණ්ඩයක් නිකුත්වීම,ලුහු අවිතන්‍ය තන්තුවල ඇතිවන ආවේගී ආතති,ප්‍රත්‍යස්ථ ගැටුම් නිව්ටන්ගේ ප්‍රත්‍යාගති නියමය,සරල ගැටුම් වලට අදාළ ගැටළු විසඳීම සිදු කෙරේ.

4.4/5


  • 6 Videos (22:00 Hours)
  • Purchase valid for 30 days

LKR 2500

20% OFF*

LKR 2000

*Discount applies till 31/07/2022

Powered by appliedmaths.lk. All rights reserved 2022.