ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය-Center Of Gravity

ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය පාඩමේ සියලුම සිද්ධාන්ත ඉගැන්වීම සිදුවන අතර ගැටළු රාශියක් විසඳීම ද සිදුකෙරේ.

4.8/5


  • 7 Videos (23:00 Hours)
  • Purchase valid for 30 days

LKR 2000

Powered by appliedmaths.lk. All rights reserved 2023.