සරල රේඛීය චලිතය-Part 01(Rectilinear Motion)

නියත ත්වරණයෙන් හෝ නියත මන්දනයෙන් සිදුවන චලිත ඇතුලත් වන ප්‍රවේග-කාල ප්‍රස්ථාර ගැටළු විසඳීම

  • 7 Videos (04:58 Hours)
  • Purchase valid for 1 month(s)