සම්භාවිතාව(Probability)-New

සම්භාවිතාව පාඩම සියලු සිද්ධාන්තද සමග පරිපුර්ණ ලෙස අධ්‍යයනය කෙරේ.මාස දෙකක් තුල උගන්වන ලද සියල්ල මෙම සම්භාවිතාව Video පාඩම් මාලාව මගින් ඔබට ලබාගත හැකිය. ගැටළු රාශියක් විසඳීම මෙහිදී සිදුවන අතර පසුගිය විභාග ගැටළු පහසුවෙන් තනිව විසඳීමට ඔබට ඉන් හැකියාව ලැබෙනු ඇත.

4.7/5


  • 7 Videos (16:00 Hours)
  • Purchase valid for 60 days

LKR 2500

Powered by appliedmaths.lk. All rights reserved 2023.