ලුහු දඬු රාමු සැකිලි(Frame Works of Light Rods)-Full Lesson with Solving Problems

ලුහු දඬු දෙකක් හෝ කිහිපයක් හෝ එකිනෙක සමග සන්ධි කිරීමෙන් සාදා ගනු ලබන රාමු සැකිල්ලක්, ලුහු දඬු රාමු සැකිල්ලක් ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ.සිද්ධාන්ත සියල්ලද උගන්වා ගැටළු විසඳන ආකාරය උගන්වනු ලැබේ. ඒ තුලින් මෙම පාඩමේ ඕනෑම ගැටළුවක් විසඳීමේ හැකියාව ඔබට ලැබෙනු ඇත.

4.2/5


  • 3 Videos (23:00 Hours)
  • Purchase valid for 30 days

LKR 2000

Powered by appliedmaths.lk. All rights reserved 2024.