කාර්යය සහ ක්ෂමතාව-සිද්ධාන්ත සහ ගැටළු විසඳීම-New

කාර්යය සහ ක්ෂමතාව පාඩමෙහි සියලුම සිද්ධාන්ත ඉගැන්වීම සිදුකර ගැටළු විසඳීම සිදු කෙරේ.

4.8/5


  • 2 Videos (10:00 Hours)
  • Purchase valid for 30 days

LKR 1500

Powered by appliedmaths.lk. All rights reserved 2024.