ඒකතල බල පද්ධති-පළමු කොටස

ඒකතල බල පද්ධති මුලික සිද්ධාන්ත,සම්ප්‍රයුක්ත බලය,බල සමාන්තරාශ්‍ර ප්‍රමේයය,බල සමාන්තරාශ්‍ර ප්‍රමේයය භාවිතයෙන් ගැටළු විසඳීම, බල විභේදනය සහ ගැටළු විසඳීම, බල ඝුර්ණය සිද්ධාන්ත සහ ගැටළු විසඳීම,බල යුග්මය සිද්ධාන්ත සහ ගැටළු විසඳීම

4.6/5


  • 7 Videos (23:00 Hours)
  • Purchase valid for 30 days

LKR 2000

Powered by appliedmaths.lk. All rights reserved 2023.