සරල අනුවර්තී චලිතය-New

සරල අනුවර්තී චලිතය පාඩමෙහි සියලු සිද්ධාන්ත උගන්වා,ගැටළු විසඳීම සිදු කෙරේ. මාස දෙකක් මුළුල්ලේ උගන්වන ලද, සියලු කරුණු මෙම පාඨමාලාවට ඇතුලත් කර ඇත. මාසයක් ගතවීමට පෙර අධ්‍යයනය කර, අවසන් කළ යුතුය.

4.6/5


  • 7 Videos (23:00 Hours)
  • Purchase valid for 30 days
Powered by appliedmaths.lk. All rights reserved 2024.