සරල අනුවර්තී චලිතය-පළමු කොටස

සරල අනුවර්තී චලිතය පාඩමෙහි සියලු සිද්ධාන්ත උගන්වා,ගැටළු විසඳීම සිදු කෙරේ. වෘත්ත ක්‍රමයෙන් සහ අවකල සමීකරණ විසඳුම් භාවිතයෙන්,කාලයත් ප්‍රවේගයත් සොයන අවස්ථා පිළිබඳව අධ්‍යයනය කිරීම සිදු කෙරේ.

4.6/5


  • 16 Videos (14:00 Hours)
  • Purchase valid for 30 days

LKR 2000

25% OFF*

LKR 1500

*Discount applies till 31/12/2021

Powered by appliedmaths.lk. All rights reserved 2021.