සාපේක්ෂ චලිතය-පළමු කොටස-New

සාපේක්ෂ චලිතය පාඩමේ සිද්ධාන්ත අධ්‍යයනය කර ගැටළු විශාල ප්‍රමාණයක් අධ්‍යයනය කිරීම සිදු කෙරේ.මෙම පාඩම හොඳින් අධ්‍යයනය කිරීම ඉදිරි පාඩම් රැසකට මහෝපකාරී වේ.

4.5/5


  • 4 Videos (19:00 Hours)
  • Purchase valid for 30 days

LKR 1500

Powered by appliedmaths.lk. All rights reserved 2024.