සාපේක්ෂ චලිතය-පළමු කොටස

සාපේක්ෂ චලිතය පාඩමේ සිද්ධාන්ත අධ්‍යයනය කර ගැටළු විශාල ප්‍රමාණයක් අධ්‍යයනය කිරීම සිදු කෙරේ.මෙම පාඩම හොඳින් අධ්‍යයනය කිරීම ඉදිරි පාඩම් රැසකට මහෝපකාරී වේ.

4.7/5


  • 16 Videos (19:00 Hours)
  • Purchase valid for 30 days

LKR 1500