දෛශික(Vectors)-Part-01-New

දෛශික සම්බන්ධ සිද්ධාන්ත(දෛශික ගුණ කිරීම හැර) අධ්‍යයනය අවසන් කර, ගැටළු විශාල ප්‍රමාණයක් විසඳීම සිදු කෙරේ. මාස දෙකක කාලයක් තුල (දින නවයක් තුල) පන්තියෙහි උගන්වන ලද සියලු දේ මෙහි අඩංගු වේ.

4.5/5


  • 9 Videos (23:00 Hours)
  • Purchase valid for 30 days

LKR 2500

Powered by appliedmaths.lk. All rights reserved 2024.