දෛශික(Vectors)-Part-02-දෛශික ගුණ කිරීම -New

දෛශික ගුණ කිරීම හා සම්බන්ධ සිද්ධාන්ත උගන්වා ගැටළු විශාල ප්‍රමාණයක් විසඳීම සිදු කෙරේ.

4.9/5


  • 5 Videos (20:00 Hours)
  • Purchase valid for 30 days

LKR 2000

25% OFF*

LKR 1500

*Discount applies till 31/07/2022

Powered by appliedmaths.lk. All rights reserved 2022.