දෛශික(Vectors)-Part-02-දෛශික ගුණ කිරීම -New

දෛශික ගුණ කිරීම හා සම්බන්ධ සිද්ධාන්ත උගන්වා ගැටළු විශාල ප්‍රමාණයක් විසඳීම සිදු කෙරේ.

4.9/5


  • 5 Videos (20:00 Hours)
  • Purchase valid for 30 days

LKR 2000

Powered by appliedmaths.lk. All rights reserved 2023.