සංඛ්‍යානය-Statistics-Part-01-New

සංඛ්‍යානය පාඩමේ සියලු සිද්ධාන්ත මුල සිටම අධ්‍යයනය කෙරේ. ඒ ඒ සිද්ධාන්තය සිතෙහි හොඳින් තහවුරු වනසේ ගැටළු විසඳීමද සිදු කෙරේ.

4.5/5


  • 6 Videos (23:00 Hours)
  • Purchase valid for 30 days

LKR 2000

Powered by appliedmaths.lk. All rights reserved 2024.