සුමට දෘඪ වස්තුවල සමතුලිතතාව-පළමු කොටස(සිද්ධාන්ත)-New

සුමට දෘඪ වස්තුවල සමතුලිතතාව පාඩමෙහි සියලු සිද්ධාන්ත උගන්වා අවසන් කිරීම සිදුකෙරේ. ගැටළු විසඳීම සඳහා මෙම පාඩමෙහි දෙවන කොටස සමග සම්බන්ධ විය යුතුය.

4.8/5


  • 3 Videos (10:00 Hours)
  • Purchase valid for 30 days

LKR 1500

Powered by appliedmaths.lk. All rights reserved 2024.