සරල රේඛීය චලිතය(FREE CLASS)

සරල රේඛීය චලිතය පාඩමේ මුල් ටික cover කරගැනීමට නොහැකි වූ සිසුන් මෙම Videos වලින් එය ඉගෙනගන්න. (නමුත් ඉදිරි දිනවල Videos මේ අන්දමින් යලි ලබා නොදෙන බව සලකන්න.)මෙම Videos මාසයක් සඳහා වලංගු වන අතර ඔබට පන්ති ඒමට නොහැකිවූ දිනවල Videos වලින් ඉක්මනින් ප්‍රයෝජන ගන්න.

4.5/5


  • 14 Videos (23:00 Hours)
  • Purchase valid for 90 days
Powered by appliedmaths.lk. All rights reserved 2024.