නිව්ටන්ගේ චලිත නියම-Part-02

සුමට කප්පි සහ අංශු වලින් සමන්විත වන පද්ධති පිලිබඳ ගැටළු විසඳීම සිදු කෙරේ.

  • 6 Videos (02:45 Hours)
  • Purchase valid for 1 month(s)