නිව්ටන්ගේ චලිත නියම-Part-02

සුමට කප්පි සහ අංශු වලින් සමන්විත වන පද්ධති පිලිබඳ ගැටළු විසඳීම සිදු කෙරේ.

4.8/5


  • 6 Videos (02:45 Hours)
  • Purchase valid for 30 days