දෛශික(Vectors)-Part-03

sin සූත්‍රය ,cos සූත්‍රය ,ත්‍රිකෝණයක් සඳහා සම්මත අංකනය,ත්‍රිකෝණයක විවිධ ජ්‍යාමිතික කේන්ද්‍රයන් පිළිබඳව සිද්ධාන්ත අධ්‍යයනය කිරීම සහ ගැටළු විසඳීම මෙහිදී සිදු කෙරේ.

4.7/5


  • 3 Videos (02:00 Hours)
  • Purchase valid for 30 days