දෛශික(Vectors)-Part-04

xoy කාටීසීය තලයේ පිහිටන දෛශික පිලිබඳ සිද්ධාන්ත අධ්‍යයනය කිරීම සහ ගැටළු විසඳීම මෙහිදී සිදු කෙරේ.

4.9/5


  • 4 Videos (02:30 Hours)
  • Purchase valid for 30 days