ආවේගය හා ගම්‍යතාව-Part-02(ආවේගී ආතති)

ලුහු අවිතන්‍ය තන්තුවල ඇතිවන ආවේගී ආතති සම්බන්ධව අධ්‍යයනය කිරීම මෙහිදී සිදුකෙරේ.

4.9/5


  • 7 Videos (03:20 Hours)
  • Purchase valid for 30 days