ආවේගය හා ගම්‍යතාව-Part-03( ප්‍රත්‍යස්ථ ගැටුම් )

ප්‍රත්‍යස්ථ ගැටුම් පිළිබඳව අධ්‍යයනය කිරීම සිදු කෙරේ.ඒ යටතේ නිව්ටන්ගේ ප්‍රත්‍යාගති නියමය අධ්‍යයනය කෙරේ.සරල ගැටුම් වලට අදාළ ගැටළු විසඳීම සිදු කෙරේ.

4.9/5


  • 10 Videos (05:00 Hours)
  • Purchase valid for 30 days

LKR 1000