නිව්ටන්ගේ චලිත නියම-Part-04

කුඤ්ඤ සහ අංශු වලින් සමන්විත පද්ධති සම්බන්ධවූ වඩාත් සංකීර්ණ ගැටළු විසඳීම මෙම කොටසේදී සිදු කෙරේ.

4.9/5


  • 5 Videos (03:30 Hours)
  • Purchase valid for 30 days