දෛශික(Vectors)-Part-06(දෛශික තිත් ගුණිතය)

දෛශික දෙකක තිත් ගුණිතය සම්බන්ධ සිද්ධාන්ත අධ්‍යයනය කිරීම සහ ගැටළු විසඳීම සිදු කෙරේ.

4.6/5


  • 13 Videos (06:00 Hours)
  • Purchase valid for 30 days

LKR 1400