සරල අනුවර්තී චලිතය-දෙවන කොටස

සරල අනුවර්තී චලිතය සම්බන්ධ ගැටළු(tute එකෙහි අඩංගු වන)විසඳීම. වඩාත් සංකීර්ණ ගැටළු විසඳීම.සර්පිල දුන්නකින් සම්බන්ධිත අංශුවක චලිතය ඇතුලත් සරල අනුවර්තී චලිතය ගැටළු විසඳීම.

4.6/5


  • 18 Videos (20:00 Hours)
  • Purchase valid for 30 days

LKR 2000

25% OFF*

LKR 1500

*Discount applies till 31/12/2021

Powered by appliedmaths.lk. All rights reserved 2021.