නිව්ටන්ගේ චලිත නියම-Part-01

නිව්ටන්ගේ චලිත නියම සිද්ධාන්ත අධ්‍යයනය කිරීම මෙහිදී සිදු කෙරේ.

4.4/5


  • 2 Videos (01:20 Hours)
  • Purchase valid for 30 days