නිව්ටන්ගේ චලිත නියම-Part-03

කුඤ්ඤ සහ අංශු වලින් සමන්විත පද්ධති සම්බන්ධවූ ගැටළු විසඳීම මෙම කොටසේදී සිදු කෙරේ.

4.8/5


  • 6 Videos (05:00 Hours)
  • Purchase valid for 30 days

LKR 1200