දෛශික(Vectors)-Part-02

දෛශික සම්බන්ධ මූලික ගැටළු විසඳීම මෙහිදී සිදු කෙරේ.දෛශික මූලික සිද්ධාන්ත පිළිබඳව ලබාගත් අවබෝධය සිතෙහි තහවුරු කර ගැනීමට මෙම ගැටළු විසඳීම අත්‍යවශ්‍ය වේ.

4.8/5


  • 6 Videos (02:00 Hours)
  • Purchase valid for 30 days